KALİTE POLİTİKASI

Sağladığımız ürün ve hizmetlerde müşteri memnuniyetini önde tutarak, sektöründe tercih edilen çözüm ortağı olmak öncelikli amacımızdır.

Bu amaca ulaşmak için,

 • Uluslararası pazarda etkin ve sürdürülebilir kalitede ürün ve hizmet vermeyi,
 • Tüm iş süreçlerimizde sürekli iyileştirmeyi sağlayarak ürün kalitemizi, üretim verimliliğimizi arttırmayı ve maliyetlerimizi azaltmayı,
 • Kalite yönetim standartlarının, organizasyonumuzun tüm kademelerinde verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı,
 • Tedarikçilerimizi çözüm ortağı olarak görüp, sürekli gelişmelerine katkıda bulunmayı,
 • Yeni ve gelişen teknolojileri uygulayarak her alanda rekabet gücümüzü arttırmayı,
 • Çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ve yasal gerekliliklere uygun üretim yapmayı,
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini ve yetkinliğini arttırmayı, takım ruhu bilinci ile tüm işleri zamanında ve doğru yapmayı taahhüt etmekteyiz.

ÇEVRE POLİTİKASI

Tüm süreçlerimizde çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması, doğal kaynak tüketiminin ve kirlenmenin en düşük seviyede tutulması temel amacımızdır.

Bu amaca ulaşmak için,

 • Kurmuş olduğumuz çevre yönetim sistemi kapsamında çevre boyutlarımızı belirlemeyi, programlar oluşturmayı, hedefler belirleyerek ölçülebilir sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla; ulusal, uluslararası yasalar, yönetmelikler ve müşteri gerekliliklerinin sağlanması, çevre performansının sürekli gelişimini sağlayarak ilgili tüm tarafların memnuniyetini arttırmayı, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik vermeyi,
 • Yüksek enerji verimliliği ön görülerek projelendirilmiş tesisimizde, akıllı bina yönetimi ile elde ettiğimiz kazanımların ( proses atık enerjisinin ve klimatize edilmiş ortam havasının geri kazanımı, yağmur suyu ve gri su kullanımı, vb. ) sürdürülebilirliğini ve iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini,
 • Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevresel etkileri kontrol altına almayı,
 • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmeyi ve politikamızı ilgili tarafların erişimine açık hale getirmeyi taahhüt etmekteyiz.

ENERJİ POLİTİKASI

Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci ile tüm faaliyetlerimizde enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı hedeflemekteyiz.

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla;

 • Yönetimimiz tarafından çalışanlarımızın da katılımıyla Enerji Politikasına uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gereken kaynağı sağlamayı,
 • Enerji ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Tüm paydaşlarla Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
 • Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun bilgi, kaynak ve teknolojileri kullanmayı,
 • Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmeyi,
 • Enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapılmasını, bunların uygulanmasını ve sonuçlarının takip edilmesini,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmayı, hizmetlerin satın alınması ile ilgili tasarım çalışmalarının yapılmasını veya tedarik edilmesini sağlamayı,
 • Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm birimlere duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

Y. Alp KOZANOĞLU      
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI