KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kat Mekatronik Ürünleri A.Ş., 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte olup Şirket binamız içerisinde toplanan kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermektedir. Şirket binamızda bulunduğunuz süre içerisinde: 

  • Binaya girişiniz esnasında, “isim ve soy isim ve TCKN bilgisi” ile “hangi kurumdan geldiğinize ilişkin bilgi” ve “ziyaret tarih ve saatiniz” alınmaktadır. Alınan bu bilgiler, “bina ve kişi güvenliğinin sağlanması amaçları ile ve ziyaret edeceğiniz kişileri bilgilendirme amacıyla” ilgili birimlerimiz ve ziyaret etmek istediğiniz kişilere iletilmektedir. 
  • Tarafınıza ziyaretçi kartı verilebilmesi için kimliğiniz (veya ehliyet gibi eş değer bir belgeniz) geçici süre ile alınmakta olup bu belgenin fotokopi vb. suretiyle çoğaltılması kesinlikle yapılmamakta, ziyaretçi kartınızın numarasının yer aldığı bölmede ziyaretiniz süresince görevli karşılama personelimiz dışında başkaca bir kişinin göremeyeceği bir şekilde muhafaza edilmekte ve ziyaretiniz sonlandığında, çıkışınız esnasında ziyaretçi kartının geri verilmesi suretiyle tarafınıza iade edilmektedir. 
  • Bina dış cephesinde, giriş kısmında ve bina içerisinde merdivenlerde ve katların çeşitli yerlerinde güvenlik kamerası bulunmakta olup “bina ve kişi güvenliğinin sağlanması amacıyla” bu kameralar vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmakta ve denetlenmektedir. 
  • Yukarıda detayı yer alan kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verememek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir. 
  • “İsim ve soy isim ve TCKN bilgisi” ile “hangi kurumdan gelindiğine ilişkin bilgi” ve “ziyaret tarih ve saat bilgisi”, otomatik olmayan yöntemler ile “Kamera kayıtları” otomatik yöntemler ile işlenmektedir.

Bahsi geçen bu kişisel veriler, yukarıda açıklanan kişi ve birimlerin yanında, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep olması halinde Grup Şirketler ile, idari makamlar, adli makamlar ile kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize başvurma hakkınız bulunmaktadır:

                Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

                Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket adresimiz olan “İstanbul Trakya Serbest Bölgesi Ferhatpaşa SB Mah. Atatürk Bulvarı No.20 34540, Çatalca/İSTANBUL” adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla Kat Mekatronik Ürünleri A.Ş.’ ye  gönderebilir, kvkk@katmekatronik.com.tr  e-posta adresine veya katmekas@hs02.kep.tr  Kep Adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.